“ВЕС и ТОН” ООД участва по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

“ВЕС и ТОН” ООД участва по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 подкрепа.

14.02.2020 г.

“ВЕС и ТОН” ООД e с предмет на дейност „Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде“ с код по КИД-2008 – 28.99 и е специализирана в производството на машини и оборудване със специално предназначение, използвани в медицината и военната промишленост, машинни части и измервателна техника.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, да повиши качеството, и конкурентоспособността на продукцията си, да разшири позициите си на национални и международни пазари. Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, незадоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, в режим регионална инвестиционна помощ, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на Кандидата.Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност на проекта: 1 666 000.00 лв., от които 637 245.00 лв. европейско и  112 455.00 лв. национално съфинансиране.

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА НЕСТАНДАРТНА ПОРЪЧКА

За нас няма невъзможни неща!